Pirkimo pardavimo taisyklės

 

Bendrieji nuostatai 

Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra privalomas šalims, kurios dalyvauja sandoryje, ir, kurios nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”). Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka prekes e-parduotuvėje. Pardavėjas –  e-parduotuvė ,,Tavomobilus. Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (Pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (Prekę) kitai šaliai (Pirkėjui) nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (Prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (Kainą). 

1. Privatumo politika

Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš e-parduotuvės, turi prisijungti arba užsiregistruoti elektroninėje parduotuvėje, suvesdamas savo kontaktinius duomenis. Klientui pageidaujant, gauti ,,TAVO mobilus“ informacinius pranešimus, suteikiama galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami. Klientai taip pat turi teisę bet kada atsisakyti anksčiau užsisakytų ir gautų informacinių pranešimų.

Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, kiti, pristatymui būtini duomenys. ,,TAVO mobilus“ patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais ir įsipareigoja neatskleisti jokios informacijos tretiesiems asmenims. Visais kitais atvejais bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.

Klientas įsipareigoja nedelsiant pranešti apie prisijungimo duomenų dingimą ar vagystę. Gavus atitinkamą Kliento pranešimą „TAVO mobilus įsipareigoja užblokuoti dingusius/pavogtus Kliento prisijungimo duomenis, kad jais negalėtų pasinaudoti tretieji asmenys.

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Kaip būsimas pirkėjas turite užsiregistruoti mūsų internetinėje svetainėje, kad galėtumėte prisijungti prie pirkėjo vartotojo zonos ir galėtumėte sudaryti savo individualų kliento krepšelį bei matyti savo pirkimų istoriją. Pildydami registraciją turėsite patvirtinti, kad sutinkate su elektroninės parduotuvės taisyklėmis. Sutartis su klientu ir pardavėju laikoma sudaryta nuo to momento, kai patvirtinate, jog sutinkate su e-parduotuvės taisyklėmis ir užsiregistruojate mūsų sistemoje.

3. Jūsų įsipareigojimai

Jūs privalote atsiskaityti sutartą sumą už prekes. Be to, jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti. Naudodami e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis. Jūs įsipareigojate saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Taip pat įsipareigojate nesikeikti, neskatinti smurto bei rasinės nesantaikos komentaruose. Tokiu atveju būsime priversti apriboti jūsų prieigą prie mūsų puslapio. Esant reikalui pranešti reikiamoms instancijoms.

4. Mūsų teisės

Susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5. Mes įsipareigojame

Visas sudarytas sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo saugoti e-parduotuvėje ir neperduoti tretiems asmenims. Stengtis sudaryti visas reikiamas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

6. Prekių pristatymas

Prekes pristatome mes arba mūsų įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siunta yra perduota.
Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai pažymėti Prekes priėmimo- perdavimo akte bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius Aktą be pastabų, laikoma, kad Siunta priduota tvarkinga. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo sumokėti e-parduotuvei dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas ir sumokėti 50 Lt baudą. 

7. Daiktų garantinio remonto ir gražinimo salygos

Visoms parduotuvės „Mobili Erdvė“ parduodamoms prekėms suteikiama tokia prekių kokybės garantija, kurią suteikia parduodamų prekių gamintojai ar jų atstovai. Priklausomai nuo prekės specifikos, ji gali būti skirtinga. Defektus atsiradusius garantinio laikotarpio metu, kurie atsirado ne dėl vartotojo kaltės įsipareigojame sutvarkyti arba pakeisti prekę nauja.

Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai. Prekę eksploatuojant ne pagal numatytą instrukciją arba jai sugedus dėl pirkėjo kaltės, garantinis remontas neatliekamas.

Elektronikos, kompiuterinės ir buitinės technikos prekės gali būti grąžinamos tik LR teisės aktuose bei mūsų Pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka.

Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

SVARBU: prieš grąžinant kokybiškas prekes, prašome pasidomėti, ar prekė nepatenka į negrąžinamų prekių sąrašą.
Nuoroda: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450


8. Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Jūs atsakote už savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. Visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių nevykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.